Fietsers bij de Kiltunnel

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord Groot Onderhoud Kiltunnel

Op deze pagina zijn de meest gestelde vragen over het groot onderhoud aan de Kiltunnel samengebracht. De vragen zijn gegroepeerd in een aantal rubrieken. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mailbericht aan: info@kiltunnel.nl. We proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Kunstwerk bij de Kiltunnel

Veelgstelde vragen

Het groot onderhoud van de tunnel zelf omvat onder andere het uitvoeren van betonreparaties, vernieuwing van asfalt, herstel van belijning en de coating van de tunnelwanden en het vernieuwen van de vangrail. Daarnaast worden alle tunneltechnische en verkeerstechnische installaties vernieuwd. Daarbij gaat het onder andere om veiligheidsvoorzieningen, elektrische installaties, ledverlichting, signalering, brandblusinstallaties, communicatievoorzieningen en de besturings- en bedieningssystemen.

Aanvullende maatregelen zijn technische aanpassingen in het dienstgebouw, vervanging van het tolplein en het kantoorgebouw en diverse maatregelen om de Kiltunnel duurzamer te maken. De overstap naar vijf tolstraten met verschillende betaalsystemen, waaronder contactloos betalen, moet de doorstroom verbeteren. Vervanging van de roltrappen is niet noodzakelijk, maar er is wel voorzien in een nieuwe bovenbouw en andere maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren.

Medio 2020 wordt definitief bepaald wie het groot onderhoud gaat uitvoeren. Het project bevindt zich nu in een voorbereidende fase, waarin de Kiltunnelorganisatie in bouwteamverband samenwerkt met de combinatie sKILs, bestaande uit de aannemersbedrijven Mourik Infra BV en Dynniq BV. In de bouwteamfase werken de Kiltunnelorganisatie en sKILs gezamenlijk aan de best uitvoerbare oplossingen. Deze aanpak, op basis van het door het wegschap omschreven gewenste eindresultaat, is gekozen om een optimale samenwerking te bewerkstelligen tussen de kennis en ervaring vanuit het wegschap en de uitvoeringskennis binnen sKILs.

Directe aanleiding voor het groot onderhoud is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn. De Kiltunnel is op dit moment veilig en voldoet aan alle eisen, maar op termijn wordt het risico van uitval van technische systemen te groot. Anders dan bij eerder onderhoud zijn na veertig jaar dienst ook herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies noodzakelijk. Daarmee wordt de levensduur van de tunnel verlengd.

Voor de weggebruiker is het nieuwe tolplein de meest zichtbare verandering. In de tunnel zelf zullen de ledverlichting, de lichte wanden en het nieuwe asfalt en de nieuwe vangrails opvallen. Vervanging van technische installaties is meestal niet direct zichtbaar, maar leidt wel tot verbetering van de veiligheid voor de weggebruikers. Dat geldt voor de toeleidende wegen, in de tunnel, op het tolplein en de roltrappen. In het dagelijks gebruik neemt het comfort voor de weggebruiker toe. Er komen extra tolstraten om de doorstroming te verbeteren en de betaalmogelijkheden worden uitgebreid.

Het oude tolplein voldoet niet meer aan de eisen van vandaag. Dit betreft zowel de luifel, de tolcabines als ook het kantoor. De vervanging van alle tunneltechnische en verkeerstechnische installatie heeft ook gevolgen voor de inrichting van de tolcabines. Verder is aanpassing nodig vanwege de uitbreiding van het aantal tolstraten. Het nieuwe tolplein biedt een veiliger werksituatie voor tunnelbeambten, onder andere omdat zij niet langer de weg hoeven over te steken om bij de tolhuisjes te komen.

De Heinenoordtunnel ligt in een rijksweg en is van Rijkswaterstaat. De Kiltunnel is van het Wegschap Dortse Kil en is onderdeel van het provinciale wegennetwerk. In de Kiltunnel geldt een lagere maximumsnelheid en de verkeersintensiteit is ook veel lager. Er rijdt veel minder vrachtverkeer door de Kiltunnel dan door de Heinenoordtunnel. Omdat de Kiltunnel (in tegenstelling tot de Heinenoordtunnel) korter is dan 500 meter, betekent dat er voor het groot onderhoud ook iets andere voorschriften gelden. Verder is de aanpak ook anders, omdat de Kiltunnel lokaal wordt beheerd en dus niet vanuit een verkeerscentrale op afstand.

Overlast is onvermijdelijk bij dergelijke ingrepen. Het wegschap probeert deze overlast op allerlei manieren tot een minimum te beperken. De effecten voor omwonenden beperken zich daardoor tot extra verkeer gedurende de uitvoering van het groot onderhoud. Gezien de afstand van de tunnel tot de dichtstbijzijnde woningen, zal geluidshinder als gevolg van de werkzaamheden zeer beperkt zijn.

De uitvoering van het groot onderhoud van de Kiltunnel is op 31 oktober 2019 formeel van start gegaan met de start van de bouwteamfase. Het groot onderhoud gaat in 2021 van start en moet midden 2022 zijn afgerond. De planning is medio 2020 gereed. Dan is bekend gedurende welke periode de twee tunnelbuizen (afzonderlijk van elkaar) zijn afgesloten en in welke weekenden de Kiltunnel volledig zal zijn afgesloten. Het wegschap gaat uit van twee perioden van tien weken waarin één tunnelbuis zal zijn afgesloten en vier weekenden van volledige afsluiting van de Kiltunnel. In de zomer van 2020 zal de detailplanning naar verwachting gereed zijn.

Het groot onderhoud zal tot overlast voor de weggebruiker leiden. Het bestuur van het wegschap hecht grote waarde aan het beperken van hinder. Tijdens het groot onderhoud mag de bereikbaarheid van de regio zo min mogelijk worden verstoord. Dat uitgangspunt leidt ertoe dat nieuwe voorzieningen en systemen zo veel mogelijk naast de bestaande worden gebouwd. De bestaande installaties blijven in gebruik totdat is zeker gesteld dat de nieuwe installaties veilig in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw aan de andere kant van de weg wordt gerealiseerd.

Naar verwachting zal het aantal volledige weekendafsluitingen tijdens het groot onderhoud waarschijnlijk beperkt blijven tot vier. Daarnaast wordt er rekening gehouden met tweemaal een afsluitingsperiode van tien weken van steeds één tunnelbuis. De tunnel blijft dan wel vanuit twee richtingen bereikbaar, maar het verkeer wordt dan tijdelijk door een tunnelbuis geleid. In die situatie zal sprake zijn van vertragingen. De detailplanning zal in de komende periode nader worden uitgewerkt, waarna deze perioden definitief zullen worden vastgesteld.

Nieuwbouwprojecten worden getoetst op de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden. Natura 2000-gebieden in de nabijheid van de Kiltunnel zijn de Biesbosch, het Oudeland van Strijen en het Hollands Diep. Voor het groot onderhoud aan de Kiltunnel betekent e.e.a. dat toetsing zal plaatsvinden in het kader van de omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) die moet worden aangevraagd voor de nieuwbouw van het tolplein. Er zijn geen aanwijzingen dat dit proces invloed zal hebben op de planning van de werkzaamheden.

Een officiële berekening met de Aerius Calculator die landelijk voor stikstofdepositieberekeningen wordt gebruikt heeft uitgewezen dat er geen depositie zal zijn die uitgaat boven 0,00 mol/ha/jr.

Voor de nieuwbouw van het tolplein is de reguliere bestemmingsplanprocedure doorlopen. De mogelijkheid om bezwaar te maken, maakt onderdeel uit van die procedure. Er zijn geen bezwaren ingediend.

Onder invloed van de economische groei van de afgelopen jaren is het verkeersaanbod in heel Nederland toegenomen. Dat geldt ook voor de Kiltunnel. In 2019 gingen er voor het eerst meer dan vier miljoen voertuigen door de tunnel. Het groot onderhoud zal geen effect hebben op het aantal voertuigen dat na afronding van de werkzaamheden zal passeren. Verder autonome groei van het aantal voertuigen wordt niet uitgesloten.

Het beleid van het wegschap is erop gericht waar mogelijk lokale bedrijven in te schakelen. Dat beleid geldt ook voor het groot onderhoud. Uiteraard houdt het wegschap zich hierbij aan de geldende wet- en regelgeving waaronder de Aanbestedingswet.

Dat probleem doet zich voor bij tunnels die na 2008 zijn opgeleverd. In de Kiltunnel is een andere betonsamenstelling gebruikt waarvoor dat probleem niet van toepassing is