Een tolbaan van de Kiltunnel

Privacyverklaring en beleid

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die het Wegschap Tunnel Dordtse Kil verwerkt

Doordat u gebruik maakt van het aanvraagformulier voor de telecard voor bedrijven via onze website verwerkt de Kiltunnel persoonsgegevens over u. Voor de aanvraag van de telecard verstrekt u naast uw bedrijfsgegevens ook gegevens van een contactpersoon.

Op onze website kunt u uw gegevens achterlaten zodat u aangemeld bent voor onze nieuwsbrief of u laat uw gegevens achter als u verzoekt om contact met ons.

Via onze website kunnen wij dan ook de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Naast bovengenoemde gewone persoonsgegevens vragen wij geen bijzondere persoonsgegevens van u.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doelen:

 • Informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten
 • Telefonisch of e-mailcontact bij vragen
 • Sturen van onze factuur zodat de factuur op de juiste plek terechtkomt binnen uw organisatie
 • Versturen van de nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft aangemeld
Grondslag

De Kiltunnel verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn

De Kiltunnel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk is geregeld, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal zes kalender maanden na uw opzegging van de telecard. Indien u een vraag heeft gesteld via onze website, bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is voor de afhandeling van uw vraag. Indien u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen van de Kiltunnel, kunt u zich hiervoor afmelden. Uw gegevens worden na het ontvangen van uw uitschrijving na maximaal 30 kalender dagen vernietigd.

Delen met derden

De Kiltunnel verstrekt uw persoonsgegevens in principe niet aan derden. We verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Kiltunnel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De Kiltunnel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in onze regeling informatiebeveiliging.

Rechten van betrokkene

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een afspraak maken om bij de Kiltunnel langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website kan worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De Kiltunnel plaatst geen technische of functionele cookies.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via privacy@kiltunnel.nl. Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens binnen de Kiltunnel omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid.

Klacht

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@kiltunnel.nl. Indien nodig of wenselijk leggen wij uw klacht voor aan onze functionaris gegevensbescherming.

Privacybeleid (21 juni 2021)

Binnen de Kiltunnel wordt gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, passanten en andere externen. Persoonsgegevens worden verzameld voor het goed uitvoeren van de taken van de Kiltunnel. Men moet erop kunnen vertrouwen dat de Kiltunnel zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de Kiltunnel mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De Kiltunnel is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De Kiltunnel geeft met dit privacybeleid een duidelijke richting aan privacy en laat daarmee zien dat de privacy binnen de organisatie gewaarborgd, beschermd en gehandhaafd wordt. Deze regeling is van toepassing op de gehele organisatie en op alle gegevensverzamelingen van de Kiltunnel. Dit privacybeleid vormt tevens dé basis voor alle maatregelen die de Kiltunnel neemt voor het waarborgen van de privacy. Het fungeert als paraplu voor de regelingen voor het voeren van een goed privacybeleid.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

De Kiltunnel is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uitvoeringswet AVG)
Samenhang

De volgende documenten zijn voortgekomen uit het privacybeleid:

 • Regeling privacy
 • Privacyverklaring voor website
 • Regeling bewaartermijnen
 • Regeling cameratoezicht
 • Regeling melden datalek
 • Regeling informatiebeveiliging

Deze regelingen vormen samen het privacybeleid van de Kiltunnel.

Uitgangspunten

De Kiltunnel gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De Kiltunnel houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

De Kiltunnel zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

De Kiltunnel verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De Kiltunnel streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van de Kiltunnel goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in de regeling bewaartermijnen.

Integriteit en vertrouwelijkheid

De Kiltunnel gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door de daartoe aangewezen personen en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de Kiltunnel voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze informatie is vastgelegd in de regeling informatiebeveiliging.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de Kiltunnel afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De Kiltunnel toetst deze bij wijzigingen van verwerkingen, beleid en wet.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel.

Rechten van betrokkene

Als er een verzoek wordt ingediend, dan honoreert de Kiltunnel alle rechten van betrokkene.

Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door de adjunct-directeur van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.