Werkzaamheden in de Kiltunnel

Actueel

Groot onderhoud 2021 - 2022

Wat hebben we gedaan en waarom?

Een nieuw tolplein met een extra tolstraat per rijrichting was het meest in het oog springende onderdeel van het groot onderhoud van de Kiltunnel. In de periode van 2021-2022 werd ook gewerkt aan de tunnel en het wegdek, en werden de verkeers- en tunneltechnische installaties vervangen.

Levensduur verlengen

Levensduur verlengen

Directe aanleiding voor het groot onderhoud was dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur waren. De Kiltunnel is op dit moment weer veilig en voldoet aan alle eisen en door het groot onderhoud is het risico van uitval van technische systemen minimaal.

Anders dan bij eerder groot onderhoud zijn na veertig jaar dienst ook herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies gebeurd. Daarmee is de levensduur van de tunnel verlengd.

Het groot onderhoud werd gecombineerd met verbetering van de veiligheid voor de weggebruikers op de toeleidende wegen, in de tunnel, op het tolplein, op de roltrappen, en met veiligere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van de Kiltunnel. Uitgangspunten zijn veiligheid, bereikbaarheid en gebruikerscomfort.

Betere doorstroming

Aanpassing van het tolplein heeft geleid tot meer capaciteit en een betere doorstroming. De genomen maatregelen waren er mede op gericht onderhouds- en beheerkosten en het energieverbruik en de CO2-uitstoot te beperken. Met het groot onderhoud heeft het Wegschap Tunnel Dordtse Kil aan een toekomstbestendige tunnel, waar veiligheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn gewerkt en wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving.

Betere doorstroming
Bouwteamaanpak

Bouwteamaanpak

Voor het groot onderhoud van de Kiltunnel was er gekozen voor een zogeheten bouwteamaanpak. Deze werkwijze, op basis van het door het wegschap omschreven gewenste eindresultaat, is een optimale samenwerking bewerkstelligd tussen de kennis en ervaring vanuit het wegschap en de uitvoeringskennis van de aannemer. Voor de bouwteamfase was de aannemerscombinatie sKILs, bestaande uit Swarco en Mourik Infra, geselecteerd.

Planning en hinder

Het groot onderhoud gaat in 2021 van start en moet midden 2022 zijn afgerond. Het groot onderhoud aan de Kiltunnel is afgerond voordat Rijkswaterstaat in 2023 start met de renovatie van de Heinenoordtunnel.

Er zijn naar verwachting vier weekendafsluitingen nodig voor het groot onderhoud. Daarnaast wordt er rekening gehouden met tweemaal een afsluitingsperiode van tien weken van steeds één tunnelbuis. De tunnel blijft dan wel vanuit twee richtingen bereikbaar, maar het verkeer wordt dan tijdelijk door één tunnelbuis geleid. In die situatie zal sprake zijn van vertragingen.

Er zal waar nodig ook ’s nachts worden gewerkt om verstoring van de doorstroming van het verkeer zo veel mogelijk te voorkomen. Op het tolplein zullen gefaseerd één of meerdere tolstraten niet beschikbaar zijn. De werkzaamheden daar zullen zo veel mogelijk buiten de spits worden gepland.

Tijdens het groot onderhoud mag de bereikbaarheid van de regio zo min mogelijk worden verstoord. Daarom worden nieuwe voorzieningen en systemen zo veel mogelijk naast de bestaande gebouwd. De bestaande installaties blijven in gebruik totdat zeker is dat de nieuwe installaties veilig in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw aan de andere kant van de weg wordt gerealiseerd.

Planning en hinder
Tunnel met op- en afritten

Tunnel met op- en afritten

Het groot onderhoud van de tunnel zelf omvat het uitvoeren van betonreparaties, vernieuwing van asfalt, herstel van belijning en de coating van de tunnelwanden en het vernieuwen van de vangrail. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de tunnelconstructie weer jaren meekan.

Vervanging installaties

Alle verkeers- en tunneltechnische installaties zijn vervangen. Daarbij gaat het onder andere om veiligheidsvoorzieningen, elektrische installaties, ledverlichting, signalering, brandblusinstallaties, communicatievoorzieningen (camera-, omroep- en intercomsystemen) en de besturings- en bedieningssystemen. Vervanging was nodig omdat de bestaande systemen aan het einde van hun levensduur waren. Vervanging maakte het tegelijkertijd mogelijk om nieuwere technieken toe te passen en te besparen op het energieverbruik.

Ook de voorzieningen voor waterafvoer zijn waar nodig hersteld. Het gaat daarbij om de watergangen, gemalen, pompkelders en riolering.

Vervanging installaties
Tolplein en kantoor

Tolplein en kantoor

Het tolplein is grondig vernieuwd. De overstap naar vijf tolstraten met verschillende betaalsystemen, waaronder contactloos betalen, hebben de doorstroom verbeterd. Er is een nieuwe geïntegreerde luifel die plaats biedt aan zonnepanelen. In de nieuwe situatie kunnen tolbeambten veilig bovenlangs oversteken.

Het wegtracé

Het wegschap heeft ook het beheer over de toeleidende wegen. Ook heeft ook groot onderhoud plaats gevonden. Het wegdek is vernieuwd, waarbij de voegovergangen zijn uitgerust met fluistervoegen. Nieuwe kokerportalen zorgen ervoor dat de signalering voor de weggebruiker is uitgebreid. De bestaande kokerportalen zijn vernieuwd.

Ook de fietspaden krijgen een nieuw wegdek, waarbij de bestaande goot is aangepast om de veiligheid te verbeteren.

Het wegtracé
Het dienstgebouw

Het dienstgebouw

Aan de Dordtse kant van de tunnel staat tegen de Wieldrechtse Zeedijk het zogeheten dienstgebouw van de Kiltunnel. Het is het technisch hart van de tunnel. De laagspanningsinstallatie en de besturingsinstallatie in dit gebouw zijn vervangen, evenals de gebouwgebonden installaties. Het onder het gebouw gelegen brandblusreservoir heeft meer capaciteit. Op het dienstgebouw komen zonnepanelen.

De roltrapopgang en bovenbouw

De roltrappen zijn zelf niet vervangen, maar de gebouwtjes van de roltrappen wel. De zijwanden langs de roltrappen krijgen illustraties van een kunstenaar en zijn daarmee voor veel gebruikers één van de meest zichtbare veranderingen als gevolg van het groot onderhoud.

De roltrapopgang en bovenbouw