werkzaamheden bij de Kiltunnel

Richtlijnen

Veiligheid

Alles over veiligheid

De Kiltunnel voldoet op alle punten aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Het groot onderhoud is erop gericht dit ook voor de toekomst te garanderen. De Kiltunnel beschikt over een geldige openstellingsvergunning. Deze is door burgemeester en wethouders van Dordrecht verleend op grond van het veiligheidsbeheerplan en tunnelveiligheidsplan van de Kiltunnel. In dit plan staan alle maatregelen die in de tunnel genomen zijn om deze veilig te maken. In deze plannen staan ook procedurele afspraken, bijvoorbeeld over hoe te handelen bij incidenten.
Tolbaan bij de Kiltunnel

Verder dan vergunningen

De Kiltunnel neemt veiligheid serieus. Minimaal vier keer per jaar worden alle systemen in de tunnel getest. Dat geldt bijvoorbeeld voor pompen, ventilatoren, omroepinstallaties, slagbomen en verkeerslichten. Zo weten we zeker dat alles ook echt werkt als het nodig is.

Onafhankelijk toezicht

De tunnelbeheerder (de directeur van het wegschap) is volgens de wet verantwoordelijk voor het nemen van alle maatregelen die de tunnel veilig maken. Hij moet ook zorgdragen voor goed onderhoud en daardoor onveilige situaties voorkomen. De tunnelbeheerder moet ook een onafhankelijke veiligheidsbeambte benoemen. Deze veiligheidsbeambte heeft specifieke wettelijke taken. Zijn belangrijkste taak is na te gaan of de tunnel in gebruik veilig is voor weggebruikers en het personeel. De veiligheidsbeambte heeft ook een belangrijke rol in het toetsen van de plannen voor groot onderhoud. Hij bespreekt ook de tijdelijke verkeerssituatie tijdens het groot onderhoud met de veiligheidsregio en zorgt ervoor dat de hulpdiensten tijdig kunnen oefenen.

Veiligheid bij pech

Bij een pechgeval detecteren camera’s automatisch een stilstaand voertuig. De rijstrook wordt met rode kruizen afgezet en er wordt een snelheidslimiet ingesteld. Medewerkers van de Kiltunnel zijn altijd vlakbij om hulp te verlenen.

Dit kun je zelf doen om de Kiltunnel veilig te houden

 • Houd je aan de maximumsnelheid.
 • Doe je lichten aan.
 • Houd altijd ruim voldoende afstand.
 • Let op de verkeersborden bij de ingang van de tunnel.
 • Keer nooit en rijd nooit achteruit.
 • Houd de verwijzingen naar vluchtwegen en alarmtelefoons goed in de gaten.
 • Houd in een tunnel met tegenliggers altijd goed rechts en overschrijd nooit de middenstreep (tijdelijk van toepassing tijdens het groot onderhoud).
 • Tractoren mogen gebruikmaken van de hoofdrijbaan van de Kiltunnel. Rijdt een tractor langzamer dan 40 km/u, dan wordt dit automatisch gedetecteerd en wordt er een snelheidsmaatregel ingesteld.
 • Zet je alarmlichten aan.
 • Bij stilstand in de tunnel ten minste 5 meter afstand van je voorganger houden.
 • Wacht in je auto op hulp.
 • Zet je alarmlichten aan.
 • Stop zo dicht mogelijk langs de rechterkant.
 • Zet de motor af.
 • Verlaat voorzichtig de auto. 
 • Informeer de tunnelbeheerder met de alarmtelefoon.
 • Verleen eerste hulp aan gewonden.
 • Zet je alarmlichten aan.
 • Rijd zo mogelijk zelf de tunnel uit. Keer nooit en rijd nooit achteruit.
 • Zet de motor af en laat de sleutel in het contact.
 • Informeer de alarmorganisaties. Gebruik daarvoor de alarmtelefoon.
 • Probeer de brand te blussen, maar alleen in het beginstadium. Wanneer dat niet lukt, loop dan van het vuur weg en verlaat onmiddellijk de tunnel via een dichtstbijzijnde  (nood)uitgang.
 • Verleen eerste hulp aan gewonden.

Tunnelveiligheid in Nederland

De wet aanvullende regelgeving veiligheid wegtunnels is in 2006 in Nederland ingevoerd. De wet is de Nederlandse invulling van de EU-richtlijn op het gebied van veiligheid van wegtunnels. Deze richtlijn is ontwikkeld om in heel Europa een minimumniveau van veiligheid vast te stellen. Aanleiding hiervoor waren de tunnelbranden die eind jaren ’90 in Europa plaatsvonden en die veel slachtoffers eisten.

Waarom zoveel aandacht voor veiligheid in tunnels? Zijn tunnels dan zo gevaarlijk? Nee, tunnels zijn niet gevaarlijk, ze vragen alleen wel een goed gebruik. Als het misgaat, dan moet er ook snel en adequaat gehandeld worden. Dat alles vraagt om maatregelen in de tunnel, procedurele afspraken tussen de tunnel en de hulpverleningsdiensten en toezicht op de naleving van de eisen uit wet- en regelgeving.

Meer informatie over tunnelveiligheid

Op de website van Rijkswaterstaat is meer informatie te vinden over tunnelveiligheid in Nederland.
Ook op de website van de ANWB vind je een video over tunnelveiligheid in Nederland en Europa.