Groot onderhoud Kiltunnel officieel van start, maar nog niet zichtbaar

Geplaatst op:
De uitvoering van het groot onderhoud van de Kiltunnel is op 31 oktober 2019 formeel van start gegaan. In de gezamenlijke bouwkeet voor het projectteam van opdrachtgever Wegschap Tunnel Dordtse Kil en aannemerscombinatie sKILs, bestaande uit Dynniq en Mourik Infra, hebben Kiltunnel-directeur Arie Bras, algemeen directeur van Mourik Infra BV William van Niekerk en Evert Jan Pluimers, directeur Operations Mobility van Dynniq Nederland BV, de engineeringsovereenkomst getekend.

Behoudens de nieuwe bouwkeet is het groot onderhoud voorlopig nog niet zichtbaar. Het daadwerkelijke groot onderhoud gaat in 2021 van start en moet midden 2022 zijn afgerond. In de daaraan voorafgaande bouwteamfase werken het wegschap en sKILs gezamenlijk aan de best uitvoerbare oplossingen. Deze aanpak, op basis van het door het wegschap omschreven gewenste eindresultaat, is gekozen om een optimale samenwerking te bewerkstelligen tussen de kennis en ervaring vanuit het wegschap en de uitvoeringskennis binnen sKILs.


Directe aanleiding voor het groot onderhoud is dat een aantal technische installaties aan het eind van hun levensduur zijn. De Kiltunnel is op dit moment veilig en voldoet aan alle eisen, maar op termijn wordt het risico van uitval van technische systemen te groot. Anders dan bij eerder groot onderhoud in 2002 zijn na veertig jaar dienst ook herstelwerkzaamheden aan de betonconstructies noodzakelijk. Daarmee wordt de levensduur van de tunnel verlengd. Het groot onderhoud wordt gecombineerd met verbetering van de veiligheid voor de weggebruikers op de toeleidende wegen, in de tunnel, op het tolplein, op de roltrappen, en met veiligere arbeidsomstandigheden voor de medewerkers van de Kiltunnel. 


Betere doorstroming

Aanpassing van het tolplein moet verder leiden tot meer capaciteit en betere doorstroming. Het geheel van maatregelen is er mede op gericht onderhouds- en beheerkosten en het energieverbruik en de CO2-uitstoot te beperken. Met het groot onderhoud werkt het wegschap aan een toekomstbestendige tunnel, waar veiligheid en beschikbaarheid gegarandeerd zijn en blijvend wordt voldaan aan de eisen van wet- en regelgeving.


Voorkomen van hinder

Het bestuur van het wegschap hecht grote waarde aan het beperken van hinder. Tijdens het groot onderhoud mag de bereikbaarheid van de regio zo min mogelijk worden verstoord. Dat uitgangspunt leidt ertoe dat nieuwe voorzieningen en systemen zo veel mogelijk naast de bestaande worden gebouwd. De bestaande installaties blijven in gebruik totdat is zekergesteld dat de nieuwe installaties veilig in gebruik kunnen worden genomen. Dit betekent onder andere dat het nieuwe tolplein naast het huidige wordt gebouwd en dat het nieuwe kantoorgebouw aan de andere kant van de weg wordt gerealiseerd.


Afstemming met de regio

Renoveren zonder hinder is echter niet mogelijk. Naar verwachting zal het aantal volledige weekendafsluitingen tijdens het groot onderhoud beperkt blijven tot drie. Daarnaast wordt er rekening gehouden met tweemaal een afsluitingsperiode van acht weken van steeds één tunnelbuis. De tunnel blijft dan wel vanuit twee richtingen bereikbaar, maar het verkeer wordt dan tijdelijk door een tunnelbuis geleid. In die situatie zal sprake zijn van vertragingen. Weggebruikers, omwonenden en andere belanghebbenden worden gedurende het onderhoudsproces intensief geïnformeerd. Met onder andere Rijkswaterstaat en de omliggende gemeenten worden werkzaamheden afgestemd. Zo is bijvoorbeeld al afgestemd dat het groot onderhoud van de Kiltunnel klaar is voordat de Heinenoordtunnel wordt aangepakt.


Gedegen voorbereiding

Het groot onderhoud van een tunnel vergt, mede door de complexiteit van de tunneltechnische installaties, een gedegen voorbereiding. De eerste voorbereidende stappen zijn in 2016 al genomen. Er hebben vooronderzoeken plaatsgevonden naar zowel de huidige staat van de tunnel als naar de meest recente technische ontwikkelingen. 

 
Overzicht werkzaamheden

Het groot onderhoud van de tunnel zelf omvat het uitvoeren van betonreparaties, herstel van brandwerende bekleding, dichten van lekkages, vernieuwing van asfalt, herstel van belijning en de coating van de tunnelwanden en het vernieuwen van de vangrail. Daarnaast worden alle tunneltechnische en verkeerstechnische installaties vervangen. Daarbij gaat het onder andere om veiligheidsvoorzieningen, elektrische installaties, ledverlichting, signalering, brandblusinstallaties, communicatievoorzieningen en de besturings- en bedieningssystemen. 

 
Aanvullende maatregelen zijn technische aanpassingen in het dienstgebouw, vervanging van het tolplein en het kantoorgebouw en diverse maatregelen om de Kiltunnel duurzamer te maken. De overstap naar vijf tolstraten met verschillende betaalsystemen, waaronder contactloos betalen, moet de doorstroom verbeteren. Vervanging van de roltrappen is niet noodzakelijk, maar er is wel voorzien in een nieuwe bovenbouw en maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren.
Deel dit nieuwsbericht